Menu

zastrzezenia kart

 

 

Informacja o zmianach w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, Regulaminie kart kredytowych, Regulaminie kart debetowych oraz w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyń

Myszyniec 2019-02-28

               

Szanowni Państwo,

            W związku z koniecznością dostosowania regulacji bankowych do przepisów unijnych (Dyrektywa PSD2), co w znacznym stopniu zwiększy komfort oraz bezpieczeństwo korzystania z produktów bankowych, Kurpiowski Bank Spółdzielczy informuje o zmianach w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, Regulaminie kart kredytowych, Regulaminie kart debetowych oraz Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu. Zmiany te będą  dotyczyły szeregu nowych możliwości korzystania z Internet Bankingu oraz kart debetowych i kredytowych i będą głównie dotyczyły następujących obszarów:

  • Procedura silnego uwierzytelniania;
  • Open Banking - możliwość dostępu do wszystkich rachunków bankowych poprzez logowanie do jednego z nich;
  • Ochrona klientów przed nieautoryzowanymi transakcjami.


Zmiany powyższe wchodzą w życie z dniem 8 maja 2019r.

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu informuje, iż w przypadku braku akceptacji zmian, wprowadzonych w wymienionych  wyżej regulacjach, mają Państwo możliwość:

  • Złożenia na piśmie sprzeciwu wobec tych zmian, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy rachunku lub umowy o wydanie i używanie karty kredytowej w przeddzień wejścia w życie proponowanych zmian bez ponoszenia opłat;

lub:

  • Wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.


Niezłożenie na piśmie w/w dyspozycji oznaczać będzie akceptację zapisów zawartych w Regulaminach i Taryfie opłat i prowizji.

W przypadku pytań lub wątpliwości, związanych z wprowadzonymi zmianami, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami we wszystkich placówkach Banku. Numery telefonów do placówek Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu podane są na stronie internetowej Banku https://www.kbsmyszyniec.pl.
Numer telefonu do Centrali Banku – 29 77 21 022.

                                                                                                                        

Z poważaniem

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego
w Myszyńcu