Menu

accordion menu jquery

zastrzezenia kart

 

 

Zmiany w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu

Myszyniec, dnia 03.09.2021 r.

Szanowni Klienci,

Każdego dnia zmieniamy się dla Państwa dostarczając najnowsze rozwiązania ułatwiające korzystanie z usług bankowych. Za przykład może posłużyć Internet Banking, karty bankomatowe, wpłatomat czy ekspresowe przelewy Blue Cash. Dużym zainteresowaniem Państwa cieszą się również przelewy SEPA oraz przekazy Western Union. Bardzo dziękujemy, że zarządzając swoimi finansami korzystają Państwo z nowoczesnych narzędzi jakie Państwu oferujemy.

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Banku www.kbsmyszyniec.pl, w zakładce Oprocentowanie i Opłaty, znajduje się dokument - Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów Indywidualnych, która będzie obowiązywać od 04.11.2021 r. oraz  Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów Instytucjonalnych, która będzie obowiązywać od 04.10.2021 r.

Proponowane zmiany dotyczą głównie rozszerzenia oferty Banku dla Klientów o możliwość dokonywania wpłat we wpłatomacie, możliwość korzystania z płatności natychmiastowych Express Elixir zarówno w placówkach Banku jak też systemie bankowości elektronicznej/mobilnej, wdrożenia usługi BLIK oraz dostosowania ich treści do przepisów prawa.  

Proponowane zmiany dokonuje się na podstawie zapisów: Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych, będącym załącznikiem do Uchwały Zarządu Banku nr 23/ZRBD/2019 z dnia 08.03.2019r. (§ 97 ust. 2 i ust. 3) oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, będącym załącznikiem do Uchwały Zarządu Banku nr 62/ZRBD/2020 z dnia 27.08.2020r.
(§ 100 ust. 2 i ust. 3).

Zgodnie z powyższymi regulacjami, Bank jest upoważniony do zmiany Taryfy prowizji i opłat, polegającej na podwyższeniu stawek opłat i prowizji, wyłącznie po wystąpieniu określonych przesłanek. Powodem obecnych zmian jest wpływ wzrostu rzeczywistych kosztów danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, w szczególności: wzrost inflacji, wzrostu cen opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, wzrostu cen energii, wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim następujących opłat:

 • Wzrost opłaty za przelew SWIFT, TARGET i SORBNET realizowane w placówkach Banku;
 • Wzrost opłat za likwidację rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia;
 • Wprowadzenie prowizji od wpłat gotówkowych we wpłatomacie Banku;
 • Wprowadzenie opłat dotyczących kanałów elektronicznych: za hasła autoryzacyjne w Internet Bankingu oraz zmiany w zakresie usługi SMS Banking;
 • Wprowadzenie opłat za sprawdzenie salda w bankomacie;
 • Wprowadzenie prowizji z tytułu prolongaty technicznej oraz prowizji rekompensacyjnej – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub jego części
 • Wprowadzenie opłaty za sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej oraz zaświadczenia potwierdzającego posiadanie zdolności kredytowej
 • Wprowadzenie opłaty dotyczącej dokonania blokady środków lub jej zniesienia
  z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innych bankach lub innych zobowiązań;
 • Ulega zmianie:
  • określenie minimalnego progu opłaty przygotowawczej;
  • opłata za użytkowanie karty bankomatowej;
  • wydanie na wniosek Klienta pism o charakterze zaświadczeń dotyczących kredytu oraz odpisu umowy kredytu;
 • Wprowadzenie opłat za nową usługę – przelew natychmiastowy Express Elixir;
 • Wprowadzenie opłaty za przekształcenie rachunku z zachowaniem dotychczasowego nr NRB;
 • Wycofano z Taryfy nieaktualne produkty;
 • Wprowadzono również zmiany porządkowe nie mające wpływu na wysokość dotychczasowych opłat i prowizji.

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian wprowadzonych w Taryfie prowizji i opłat, mają Państwo możliwość:

 • złożenia na piśmie sprzeciwu wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy rachunku lub umowy o wydanie i używanie karty kredytowej w przeddzień wejścia w życie proponowanych zmian bez ponoszenia opłat,

lub

 • wypowiedzenia umowy rachunku ze skutkiem natychmiastowym.

Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionych oświadczeń/dyspozycji przez Państwa oznaczać będzie akceptację zmian zawartych w Taryfie prowizji i opłat.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami we wszystkich placówkach Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu,

Dodatkowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian oraz wykaz placówek Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu wraz z ich adresami są dostępne na stronie internetowej www.kbsmyszyniec.pl.

                                                                           

                                                                                                             Zarząd

                                                                                      Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

                                                                                                         w Myszyńcu

 

Taryfa prowizji i opłat za czynnosci bankowe dla Klientów indywidualnych obowiązująca od 04.11.2021r.: 

Taryfa prowizji i opłat za czynnosci bankowe dla Klientów instytucjonalnych obowiązująca od 04.10.2021r.: