Menu

zastrzezenia kart

 

 

Rodzina 500+, Dobry Start 300+, Tarcza PFR - przerwa techniczna

Szanowi Państwo,

Uprzejmie informujemu, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, w dniu 17.11.2021 (środa) od 23:00 do 00:59 w dniu 18.11.2021 (2 godz.) nie będzie możliwości składania wniosków R500+, SDS oraz Tarcza PFR.
 
Przepraszamy za utrudnienia.

Szkolenie dla przedsiębiorców pt.: "Rozliczanie i zwrot subwencji dla małych i średnich firm w ramach Tarczy 2.0"

Informujemy, iż  PFR uruchomił stronę umożliwiającą bezpośrednie, indywidualne zapisy do szkoleń dotyczących rozliczeń Tarczy 2.0 dla MSP.

Link do rejestracji na szkolenie: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr-2-0/

Rejestracja i udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Poniżej zamieszczamy prezentację dotyczącą zasad rozliczania Tarczy Finansowej 2.0 dla Przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Rodzina 500+, Dobry Start 300+, Tarcza PFR - przerwa techniczna

Szanowi Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.09.2021 r. w godz. 23:00-23:59 w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych nie będzie możliwości złożenia wniosków w programie Tarcza PFR, 500+ oraz Dobry Start 300+.
 
Przepraszamy za utrudnienia.

TARCZA FINANSOWA PFR 2.0 – ROZLICZENIE I UMORZENIE SUBWENCJI

Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach.

W pierwszym etapie w bankowości elektronicznej Klienta zostanie udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu dla małych i średnich firm (MŚP). Proces ten rozpocznie się od 18 listopada 2021 r. i potrwa do 15 stycznia 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.

W drugim etapie to Mikroprzedsiębiorcy w swojej bankowości elektronicznej będą mieli udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Etap ten rozpocznie się od 19 stycznia i potrwa do 28 lutego 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.

W trzecim etapie - w kwietniu 2022 r. - PFR wyda przedsiębiorcom jedną z trzech decyzji, tj.:

 • decyzję określającą kwotę subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
 • decyzję wzywającą do zwrotu całej subwencji albo
 • decyzję informującą beneficjenta o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.

Proces rozliczania subwencji odbywać się będzie za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składany był wniosek o udzielenie wsparcia. W odróżnieniu od procesu rozliczeń Tarczy Finansowej PFR 1.0 formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia, a spłata subwencji finansowej będzie odbywać się na inny rachunek.

 

Rozlicznie Przedsiębiorców z sektora MŚP

W przypadku Przedsiębiorców z sektora MŚP warunkiem rozliczenia subwencji jest:

 • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r. oraz
 • rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy  nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 31 stycznia 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

 

Rozliczenie Przedsiębiorców z sektora Mikro

W przypadku Mikroprzedsiębiorców subwencja finansowa podlega całkowitemu zwolnieniu z obowiązku zwrotu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • nieprzerwanego utrzymania działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz
 • utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.

PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla Mikroprzedsiębiorstw zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez Mikroprzedsiębiorstwo przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.

 

Wymagane oświadczenia i inne informacje

 • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
 • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej,.
 • PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.

 

Planowane szkolenia i informacje

Od listopada rozpoczną się szkolenia informacyjne dotyczące procesu umorzeń, o których informacje również będzie można znaleźć na stronie PFR. W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).

Zmiany w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu

Myszyniec, dnia 03.09.2021 r.

Szanowni Klienci,

Każdego dnia zmieniamy się dla Państwa dostarczając najnowsze rozwiązania ułatwiające korzystanie z usług bankowych. Za przykład może posłużyć Internet Banking, karty bankomatowe, wpłatomat czy ekspresowe przelewy Blue Cash. Dużym zainteresowaniem Państwa cieszą się również przelewy SEPA oraz przekazy Western Union. Bardzo dziękujemy, że zarządzając swoimi finansami korzystają Państwo z nowoczesnych narzędzi jakie Państwu oferujemy.

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Banku www.kbsmyszyniec.pl, w zakładce Oprocentowanie i Opłaty, znajduje się dokument - Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów Indywidualnych, która będzie obowiązywać od 04.11.2021 r. oraz  Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów Instytucjonalnych, która będzie obowiązywać od 04.10.2021 r.

Proponowane zmiany dotyczą głównie rozszerzenia oferty Banku dla Klientów o możliwość dokonywania wpłat we wpłatomacie, możliwość korzystania z płatności natychmiastowych Express Elixir zarówno w placówkach Banku jak też systemie bankowości elektronicznej/mobilnej, wdrożenia usługi BLIK oraz dostosowania ich treści do przepisów prawa.  

Proponowane zmiany dokonuje się na podstawie zapisów: Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych, będącym załącznikiem do Uchwały Zarządu Banku nr 23/ZRBD/2019 z dnia 08.03.2019r. (§ 97 ust. 2 i ust. 3) oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, będącym załącznikiem do Uchwały Zarządu Banku nr 62/ZRBD/2020 z dnia 27.08.2020r.
(§ 100 ust. 2 i ust. 3).

Zgodnie z powyższymi regulacjami, Bank jest upoważniony do zmiany Taryfy prowizji i opłat, polegającej na podwyższeniu stawek opłat i prowizji, wyłącznie po wystąpieniu określonych przesłanek. Powodem obecnych zmian jest wpływ wzrostu rzeczywistych kosztów danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, w szczególności: wzrost inflacji, wzrostu cen opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, wzrostu cen energii, wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim następujących opłat:

 • Wzrost opłaty za przelew SWIFT, TARGET i SORBNET realizowane w placówkach Banku;
 • Wzrost opłat za likwidację rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia;
 • Wprowadzenie prowizji od wpłat gotówkowych we wpłatomacie Banku;
 • Wprowadzenie opłat dotyczących kanałów elektronicznych: za hasła autoryzacyjne w Internet Bankingu oraz zmiany w zakresie usługi SMS Banking;
 • Wprowadzenie opłat za sprawdzenie salda w bankomacie;
 • Wprowadzenie prowizji z tytułu prolongaty technicznej oraz prowizji rekompensacyjnej – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub jego części
 • Wprowadzenie opłaty za sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej oraz zaświadczenia potwierdzającego posiadanie zdolności kredytowej
 • Wprowadzenie opłaty dotyczącej dokonania blokady środków lub jej zniesienia
  z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innych bankach lub innych zobowiązań;
 • Ulega zmianie:
  • określenie minimalnego progu opłaty przygotowawczej;
  • opłata za użytkowanie karty bankomatowej;
  • wydanie na wniosek Klienta pism o charakterze zaświadczeń dotyczących kredytu oraz odpisu umowy kredytu;
 • Wprowadzenie opłat za nową usługę – przelew natychmiastowy Express Elixir;
 • Wprowadzenie opłaty za przekształcenie rachunku z zachowaniem dotychczasowego nr NRB;
 • Wycofano z Taryfy nieaktualne produkty;
 • Wprowadzono również zmiany porządkowe nie mające wpływu na wysokość dotychczasowych opłat i prowizji.

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian wprowadzonych w Taryfie prowizji i opłat, mają Państwo możliwość:

 • złożenia na piśmie sprzeciwu wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy rachunku lub umowy o wydanie i używanie karty kredytowej w przeddzień wejścia w życie proponowanych zmian bez ponoszenia opłat,

lub

 • wypowiedzenia umowy rachunku ze skutkiem natychmiastowym.

Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionych oświadczeń/dyspozycji przez Państwa oznaczać będzie akceptację zmian zawartych w Taryfie prowizji i opłat.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami we wszystkich placówkach Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu,

Dodatkowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian oraz wykaz placówek Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu wraz z ich adresami są dostępne na stronie internetowej www.kbsmyszyniec.pl.

                                                                           

                                                                                                             Zarząd

                                                                                      Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

                                                                                                         w Myszyńcu

 

Taryfa prowizji i opłat za czynnosci bankowe dla Klientów indywidualnych obowiązująca od 04.11.2021r.: 

Taryfa prowizji i opłat za czynnosci bankowe dla Klientów instytucjonalnych obowiązująca od 04.10.2021r.: 

Możliwość zresetowania hasła w Internet Bankingu

Szanowni Klienci,

W oknie logowania do systemu bankowości elektronicznej umożliwiono zresetowanie hasła w przypadku zablokowania dostępu przez trzykrotne błędne wprowadzenie hasła lub jego zapomnienie.

 

W celu zresetowania hasła do bankowości internetowej należy:

1. Wybrać Problem z logowaniem? Zresetuj hasło

2. Następnie należy wprowadzić IdentyfikatorNumer telefonu.

   

 

3. Po zatwierdzeniu operacji zostanie wysłany kod weryfikacyjny na adres email podany w Banku, należy go odczytać ze skrzynki email i wprowadzić w oknie logowania w polu Kod wiadomości email.

4. Ostatni etap resetowania hasła, to poprawna odpowiedź na pytania weryfikacyjne wyświetlone w bankowości internetowej i zatwierdzenie operacji.