Menu

zastrzezenia kart

 

 

Stawki referencyjne

INFORMACJA DOTYCZĄCA STÓP PROCENTOWYCH

 

BAZOWE STOPY PROCENTOWE / STAWKI REFERENCYJNE

WYSOKOŚĆ STOPY

 

 

WIBOR 3M

(z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego)

0,23%

WIBOR 3M (z ostatniego dnia miesiąca poprzedniego kwartału) 0,23%
WIBOR 3M (z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego) 1,59%
WIBOR 3M (średni z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu kalendarzowego) 0,24%
WIBOR 3M (średni z poprzedniego miesiąca kalendarzowego) 0,25%

WIBOR 6M

(średni WIBOR 6M z ostatniego miesiąca poprzedzającego półrocze kalendarzowe)

0,51%
Redyskonto weksli
0,51%
Stopa lombardowa
1,00%

Należności przeterminowane z tytułu kredytów, pożyczek oraz zrealizowanych gwarancji:

4 - krotność stopy kredytu lombardowego (dla umów zawieranych do 31.12.2015r.)
4,00%

Należności przeterminowane z tytułu kredytów, pożyczek oraz zrealizowanych gwarancji:

(stopa referencyjna + 5,5 p.p.)*2 (dla umów zawieranych od 01.01.2016r.)
12,00%

 

Zarząd Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego
w Myszyńcu