Menu

zastrzezenia kart

 

 

Oszukańcze ogłoszenia związane z epidemią koronawirusa (COVID-19)

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP w sprawie oszukańczych ogłoszeń związanych z epidemią koronawirusa (COVID-19).

 

Device Fingerprinting (DFP)

Szanowini Państwo,

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu informuje, iż z dniem 2 marca br. w usłudze bankowości internetowej wprowadzony zostanie mechanizm Device Fingerprinting (DFP).

Weryfikacja urządzenia metodą DFP  (Device Fingerprinting) pozwalają potwierdzić, że jest to urządzenie, z którego logował się już klient i wykonywał operacje płatnicze. W ten sposób w zakresie bezpieczeństwa urządzenie zapisane jest jako „zaufane” – określa element „coś mam”, jako coś co posiada wyłącznie użytkownik (spełnia kryterium SCA).


DFP poprawnie działa kiedy klient jest jedynym użytkownikiem urządzenia. Nie należy pracować na przeglądarkach w trybie prywatnym in private ponieważ automatycznie usuwa on informacje o przeglądaniu, takie jak hasła, pliki ciasteczek i historię, nie pozostawiając śladów po zakończeniu sesji. Nie należy zaznaczać opcji w ustawieniach/historii przeglądarki czyść historię i pliki cookie podczas zamykania przeglądarki.

W systemie bankowości elektronicznej w oknie logowania pojawi się możliwość zapisania urządzenia jako zaufane.

DFP1

 

Zapisanie przeglądarki i urządzenia jako zaufane jest akceptacją regulaminu. Umożliwi logowanie się z tego urządzenia bez stosowania metod silnego uwierzytelnienia tj. SMS, autoryzacja mobilna. Dodanie urządzenia jako zaufane należy zautoryzować.

DFP2

W oknie, w zależności od sposobu autoryzacji jaki posiada klient, pojawi się odpowiedni komunikat, w poniższym przykładzie jest to kod uwierzytelnienia i hasło:

 

W opcji bankowości elektronicznej USTAWIENIA → KANAŁY DOSTĘPU I URZĄDZENIA pojawi się dodane urządzenie zaufane.

DFP4

Informacja o zmianach w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Myszyniec, dn. 31.10.2019r

Szanowni Państwo,

Każdego dnia zmieniamy się dla Państwa dostarczając najnowsze rozwiązania ułatwiające korzystanie z usług bankowych. Za przykład może posłużyć Internet Banking, karty płatnicze czy ekspresowe przelewy Blue Cash. Dużym zainteresowaniem Państwa cieszą się również przelewy SEPA oraz przekazy Western Union. Bardzo dziękujemy, że zarządzając swoimi finansami korzystają Państwo z nowoczesnych narzędzi jakie Państwu oferujemy.

Od 1 grudnia 2019 r zmienia się Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków  bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Zmiany w „ Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu” wynikają z konieczności dostosowania go do wymogów przepisów prawa dotyczących:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty;
 2. Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Split Payment II).

Główne zmiany wprowadzone w regulacji to:

 • dodanie definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów (krajowych i zagranicznych) – w kontekście Rozporządzenia PE;
 • zmiana zapisów w odniesieniu rachunku VAT:
 1. rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania z rachunku VAT płatności o inne podatki oraz składki ZUS;
 2. rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania egzekucji z rachunku VAT o płatności wskazanej powyżej;

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami we wszystkich placówkach Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu,

Dodatkowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian oraz wykaz placówek Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu wraz z ich adresami są dostępne na stronie internetowej https://www.kbsmyszyniec.pl.

Nowy regulamin otwierania i prowadzenia rachunków  bankowych obowiązujący od 01.12.2019r:

                                                                           

Zarząd

Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

w Myszyńcu

                                                                                                             

Indywidualne rachunki podatkowe od 01 stycznia 2020 roku.

Szanowni Klienci,


Od 1 stycznia 2020 roku przelewy za PIT, CIT oraz VAT (z wyłączeniem VAT-14) realizowane będą za pomocą indywidualnych rachunków podatkowych tzw. mikrorachunków.

Oznacza to, że każdy podatnik będzie posiadał swój indywidualny mikrorachunek podatkowy, na który będzie płacić zobowiązania z tytułu PIT, CIT, VAT.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego (IRP) będzie można pobrać korzystając z generatora na stronie www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego podając numer PESEL lub NIP oraz w dowolnym urzędzie skarbowym.

Jeśli nie posiadasz numeru PESEL lub NIP możesz zapłacić podatki na mikrorachunek urzędu skarbowego, który możesz sprawdzić:

 • w Obwieszczeniu Ministra Finansów ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (które ma zostać opublikowane w grudniu) , gdzie znajdą się również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek należy wpłacać poszczególne podatki,
 • na stronach internetowych poszczególnych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej,
 • w dowolnym urzędzie skarbowym.Aktualnie płatności realizowane są na rachunki przypisane do urzędów skarbowych, które pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r.


Zlecenie przelewu z tytułu PIT, CIT, VAT z późniejszą datą realizacji niż 31 grudnia 2019 r. nie będzie możliwe. W związku z tym prosimy o sprawdzenie poprawności oraz edycji swoich zleceń stałych i przelewów przyszłych.

W przypadku wprowadzenia już nieobowiązujących numerów rachunków bankowych, zlecenie płatnicze na taki rachunek może zostać niezrealizowane.


Więcej informacji na temat mikrorachunków podatkowych na stronie:
www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

Komunikat dot. wykazu podatników VAT (tzw. biała lista podatników VAT)

 • W związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Finansów od 1 września 2019 r. nowego wykazu podatników VAT przypominamy, że obowiązek zapłaty na rachunek wskazany na wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r.
 • Od tego dnia podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza wykazu, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami w podatku dochodowym oraz z odpowiedzialnością solidarną w VAT.
 • Oznacza to, że do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji podatkowych.

Obecnie podatnicy mają czas, aby poznać zasady funkcjonowania wykazu, sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach, jak również zweryfikować aktualność swoich danych i sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w wykazie.

Chcesz sprawdzić czy twoje rachunki znajdują się na tzw. białej liście - wejdź na https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka?

Więcej informacji nt. tzw. białej listy podatników VAT pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat

 

Informacja o zmianach w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe

Szanowni klienci,

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu uprzejmie informuje, iż z dniem 16 grudnia 2019r. ulega zmianie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.

Zmiany są spowodowane m.in. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Zmiany te obligują dostawców usług płatniczych (Bank) do zrównania wysokości opłat za płatności transgraniczne w euro z opłatami pobieranymi przez tych dostawców za odpowiadające im płatności krajowe w walucie danego państwa członkowskiego.

Bank dokonuje zmian w Taryfie opłat i prowizji na podstawie zapisów: Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, będącym załącznikiem do Uchwały Zarządu Banku nr 23/ZRBD/2019 z dnia 08.03.2019r. (§ 97 ust. 2) oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, będącym załącznikiem do Uchwały nr 23/ZRBD/2019 z dnia 08.03.2019r. (§ 95 ust. 3).

Zgodnie z powyższymi regulacjami Bank jest upoważniony do zmiany Taryfy prowizji i opłat, polegającej na podwyższeniu stawek opłat i prowizji, wyłącznie po wystąpieniu określonych przesłanek. Powodem obecnych zmian Taryfy jest wpływ wzrostu rzeczywistych kosztów danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, wzrostu cen energii, wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wdrożenia rekomendacji KNF, zarządzeń Prezesa NBP, powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi  co najmniej o 1%, na koszty działania Banku.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim następujących opłat:

 • Obniżeniu ulegają opłaty za przelew SEPA do poziomu opłaty za przelew krajowy. Zmianie ulega również opłata za przelew SWIFT i TARGET do wysokości opłaty za SORBNET;
 • Znosimy opłatę za przelew otrzymany z zagranicy lub krajowy w walucie obcej;
 • Ustalono maksymalną wysokość prowizji od wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych w KBS w Myszyńcu;
 • Ulega zmianie:
  • opłata od wpłat gotówkowych za energię elektryczną;
  • opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego dla rolników, bieżącego dla rolników z dostępem do bankowości internetowej, bieżącego dla rolników z otwartą linią kredytową, bieżącego dla rolników z otwartą linią kredytową i z dostępem do bankowości internetowej;
  • opłata za przelew w systemie ELIXIR;
  • opłata za sporządzenie wyciągu z rachunku bankowego wysyłanego na wniosek posiadacza rachunku poza granice kraju;
  • opłata za likwidację rachunku z wyjątkiem likwidacji istniejącego i równocześnie otwarcie innego rachunku;
  • opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bankowego oraz rachunku bieżącego z podaniem obrotów i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej;
  • opłata za zmianę w umowie i karcie wzorów podpisów;
  • wysokość minimalnej opłaty za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu;
  • opłata za otwarcie oraz prowadzenie rachunku walutowego dla klientów instytucjonalnych;
  • wysokość minimalnej opłaty za wymianę walut;
  • opłata za sporządzenie na wniosek klienta odpisu jednego dowodu do wyciągu oraz wydruku historii operacji;
  • opłaty za wydanie nowej karty bankomatowej, wydanie karty w trybie expressowym, wznowienie karty po upływie terminu ważności, niezwrócenie karty na żądanie banku;
  • minimalna wysokość opłaty za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach w kraju;
  • opłata za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego na karcie;
  • opłata za powtórne generowanie nowego PIN-u na żądanie użytkownika karty;
  • opłata za generowanie zestawienia transakcji na wniosek posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany;
  • opłata za zmianę limitu karty;
  • opłata za odblokowanie karty;
  • opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczeń o: numerze rachunku, o stanie środków na rachunku ROR, o posiadaniu wkładów oszczędnościowych terminowych, jego wysokości oraz wysokości dopisanych odsetek;
  • opłaty za wysłanie wezwań ( monitów ) do zapłaty należności banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego;
  • opłata za prowadzenie rachunku walutowego;
  • opłata za przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym dokumentów oraz przedmiotów wartościowych;
  • opłata za wydanie portfela do wrzutni nocnej;
 • Wprowadzono  zmianę wysokości prowizji za niewykorzystany limit w rachunku bieżącym dla umów zawartych od dnia 01.01.2020r ( dotyczy kredytów z obniżoną prowizją);
 • Wprowadzono prowizję za rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację / ugodę oraz za zawarcie umowy restrukturyzacji / ugody;
 • Wprowadzono opłatę za dokonywanie wypłat z tytułu spadkobrania;
 • Wprowadzono opłatę za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, uzyskanych przez Bank na wniosek osoby poszukującej rachunków własnych lub osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku;
 • Wprowadzono opłatę za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego lub rentowego;
 • Wycofano z Taryfy nieaktualne produkty.

                                                                       

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na zmiany zawarte w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu może Pan/Pani przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian: złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku. Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionego oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmian w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.

Aktualnie obowiązująca Taryfa prowizji:

 

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca od 16 grudnia 2019r.: